قانون اجاره

Rent Deposit in Toronto

سپره مربوط به قرارداد اجاره در انتاریو

سپره مربوط به قرارداد اجاره در انتاریو سپرده مربوط به قرارداد اجاره نمیتواند بیشتر از  مبلغ اجاره یک ماه از دوره اجاره باشد. هرنوع پرداختی به عنوان تضمین سپرده طبق قانون  بصورت اتوماتیک به  عنوان سپرده لحاظ شده  بنابراین...

مقایسه آگهی ها

مقایسه