قانون مالکیت ملک در انتاریو

PROPERTY LAW homemaple

قانون مالکیت ملک در انتاریو

مالکیت Ownership دونوع مالکیت در انتاریو داریم: 1.تصرف: استفاده موقت از زمین بدون مالکیت( اجاره) تملک: مالکیت دائم بر زمین   انواع تملک TYPES OF ESTATES تملک برای استفادهEstate to Uses: : این مفهوم زمانی شیوه ی مالکیت بود و از طریق عمل،...

مقایسه آگهی ها

مقایسه