قانون حقوق خانواده در انتاریو

THE FAMILY LAW ACT in ontario

ملک محل زندگی خانواده -Matrimonial Home

در پی قانون گذاری استانی این قانون مجزا می تواند ویژگی های  متمتیزی را در بر داشته باشد.

مصوبه قانون خانواده ، مفهوم برابری ومشارکت را در  ازدواج  به رسمیت می شناسد، و با استفاده از حق برابری در اموال خانواده مجموعه قوانینی برای حل و فصل عادلانه امور زوجین در زمان طلاق و یا در زمان مرگ یکی از زوجین فراهم می کند.

در رابطه باموضوعات مربوط به حقوق زناشویی  در  فروش اموال مسکونی چهار موضوع مطرح می شوند.

تعریف

تعیین یک خانه بعنوان یک خانه زناشویی ضرورتا به این معنا است که ملک در زمان بنام کردن آن محل سکونت خانواده فرض می شود. هر ویژگی ایی می تواند از سوی زوجین بعنوان یک منزل زناشویی تعیین شود.

ملک خانوادگی

قانون ،رویه های قانونی برای تقسیم برابر مالکیت در رابطه با طلاق یا مرگ را تنظیم می کند. ملک بدست آمده در طول ازدواج به طور برابر بین زوجین تقسیم می شود، این امر طبق شروط قرارداد داخلی تعیین می شود که به امضای زوجین رسیده است و در معرض دستورات دادگاه است.

موارد استثناء به مفهوم ملک خانوادگی اعمال می شوند:

مالکیت فاقد قرارداد معتبر

مبالغ دریافتی در طول ازدواج از حکم های دادگاه.

مبالغ دریافتی در طول ازدواج از اقدامات مربوط به بیمه

ملک به ارث رسیده یا دریافت شده بعنوان یک هدیه

افزایش در اموال بعد از ازدواج مشمول حق برابری میباشد مگر اینکه اهدا کننده شرط کند که این افزایش مربوط به درآمدخالص خوانواده نیست.

هردو زوج از یک حق برابر نسبت به مالکیت منزل زناشویی برخوردار هستند. مصوبه حقوق زوجین غیر مالک نسبت به مالکیت برابر منزل زناشویی را تایید می کنند.

شروط دیگر

بخش 3 از مصوبه: تعریف یک زوج برای این هدف به دربر گیری افرادی تعمیم می یابد که برای بیش از سه سال است که با یکدیگر زندگی می کنند ویا والدین منتخب برای یک کودک یا چند کودک هستند. والدین با جنسیت یکسان نیز تحت شروط بخش 3 قرار دارند.

بخش چهارم به قرارداد های بین افرادی مربوط است که ازدواج کرده اند و با یکدیگر زندگی می گنند و در حال جدا شدن هستند.

اساسا، یک قرارداد می تواند در موضع برخورد با مالکیت قرار بگیرد.

بخش پنجم مطالبات مدافع برای راه حل هایی را مطرح می کند که خسارات وارده بواسطه جراحت یا مرگ یکی از زوجین را پوشش می دهد.

بخش ششم باید بعنوان بخشی عنوان شود که با تغییرات در اصول قانون غیر مدونی سروکار دارد که دیگر

به بحث وارد شوید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

مقایسه آگهی ها

مقایسه